Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 3, Ngày 03/09/2019, 17:00
Giồng Trôm:“Phát huy truyền thống văn hóa gia đình trong xây dựng xã văn hóa nông thôn mới”
03/09/2019 | Hồng Trinh
Giồng Trôm hiện có 51.772 hộ gia đình, với 167.478 nhân khẩu. Đa số người dân sống ở khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ khoảng 90%, số còn lại sống trong khu vực thị trấn và trung tâm xã.

Theo kết quả điều tra thống kê số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 6 tháng đầu năm 2019, các loại hình gia đình huyện Giồng Trôm được phân bổ như sau: số hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ chung sống với con: 10.410 hộ; số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ chồng): 4.875 hộ; số hộ gia đình 2 thế hệ: 21.938 hộ; số gia đình 3 thế hệ trở lên: 11.625 hộ và số hộ gia đình khác là 740 hộ.

Gia đình được xem là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Trải qua nhiều thế hệ gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xác định xây dựng danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" là một trong những nội dung lớn của tỉnh ta trong xây dựng nông thôn mới, nhằm làm cho diện mạo nông thôn ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; tạo môi trường xanh, sạch, đẹp; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, khơi dậy tinh thần, ý thức tự lực, tự cường, tự vươn lên của mọi người dân. Xây dựng môi trường sống ở nông thôn an toàn, nghĩa tình và đoàn kết, góp phần vào việc xây dựng thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Do vậy, có rất nhiều vấn đề đặt ra cần tập trung nỗ lực giải quyết, trong đó vấn đề cơ bản và lâu dài là phải xây dựng gia đình văn hóa, gia đình ấm no hạnh phúc, bởi vì hạt nhân của xã hội là gia đình, gia đình tốt thì xã hội mới tốt và nông thôn như là một xã hội thu nhỏ được tạo lập bởi nhiều gia đình. Điều này cho thấy tầm quan trọng to lớn của việc xây dựng gia đình văn hóa trong xây dựng danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giồng Trôm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động số 05-CTr/HU ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, xây dựng con người mới giai đoạn 2015-2020 khẳng định mục tiêu: Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Nâng cao chất lượng phong trào đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Để đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, Phòng Văn hóa và Thông tin đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện cụ thể hóa các mục tiêu trên bằng nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó quy định rõ mục tiêu cần đạt trong từng giai đoạn và chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành.

Do có sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác xây dựng gia đình văn hóa đã đạt được những thành tựu to lớn. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai đồng bộ gắn với phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", bao gồm các nội dung thi đua: sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo, "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền", "nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "Gia đình học tập"… Từ đó, xuất hiện ở địa bàn dân cư ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành, các địa phương biểu dương, khen thưởng thông qua hội nghị điển hình tiên tiến, sơ, tổng kết của các ngành và trong "Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc". Năm 2018, có 118.090 người đăng ký xây dựng gương "Người tốt, việc tốt"; 101.841/107.088 người lớn đạt danh hiệu "Người lớn gương mẫu", tỷ lệ 95,1% và 33.285/34.816 trẻ em đạt danh hiệu "Trẻ em chăm ngoan" tỷ lệ 95,6%.  Năm 2019, có 105.248 người đăng ký xây dựng gương "Người tốt, việc tốt"; 109.284 người lớn đăng ký đạt danh hiệu "Người lớn gương mẫu" và 32.951 em đăng ký đạt danh hiệu "Trẻ em chăm ngoan". Việc phát động đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm diễn ra công khai, dân chủ. Số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên, năm 2018 có 46.661/51.772 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", tỷ lệ 90.1% và 36.523/46.661 gia đình văn hóa 03 năm liên tục (2016-2018), tỷ lệ 78.3%. Đầu năm 2019, có 47.920 hộ đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa.

Song song đó, huyện còn tập trung vận động Nhân dân thực hiện tốt 15 phần việc của hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới; duy trì tốt các hoạt động giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; vận động Nhân dân làm hố xí tự hoại, xóa cầu tiêu trên ao cá; vận động Nhân dân hiến đất, cây trồng trên đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để thực hiện tiêu chí về xây dựng giao thông nông thôn. Các gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên chăm lo xây dựng gia đình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương. Do đó nhiều giá trị văn hóa truyền thống được đề cao phát huy, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực.

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã phát triển và thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tham gia. Số môn thể thao được quần chúng Nhân dân tập luyện thường xuyên như: Bóng đá 11 người, bóng đá mini, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, đá cầu, thể dục dưỡng sinh, đi bộ, bơi lội…Trong năm 2018 công nhận 19.001 gia đình thể thao, đạt tỷ lệ 36,7%; số người tập luyện thể thao thường xuyên 63.660 đạt tỷ lệ 37%. Thu hút 90.614 người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở.

Bên cạnh đó, hoạt động quản lý nhà nước về gia đình cũng được quan tâm thực hiện, từ việc cụ thể bằng việc ban hành các kế hoạch, chương trình đến việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày gia đình Việt Nam (28/6) và ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực gia đình đối với phụ nữ (25/11). Từ năm 2015-2019 tổ chức được 3 lễ mittinh, 4 buổi họp mặt, 2 lượt xe tuyên truyền lưu động; 192 mét băngrol tuyên truyền; 62 lượt phát sóng tin, bài trên sóng Đài truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn và đăng 16 tin trên cổng thông tin điện tử huyện và khen thưởng 66 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình PCBLGĐ cũng được quan tâm củng cố và phát huy hiệu quả. Đến nay, 22/22 xã, thị trấn thành lập mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin của người dân về  hành vi bạo lực gia đình. Có 10 địa chỉ tin cậy phòng, chống bạo lực gia đình đạt theo tiêu chí Nông thôn mới tại các xã: Thuận Điền, Bình Thành, Hưng Lễ, Châu Hòa, Lương Quới, Sơn Phú, Châu Bình. Long Mỹ, Tân Thanh và Phong Nẫm.

GT PHAT HUY TRUYEN THONG GIA DINH - 0392019.jpg
Họp mặt Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2019 tỉnh Bến Tre tại huyện Giồng Trôm (ảnh H.T.)

Ngoài ra, với vai trò Phó Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và thành viên Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Hội Liên hiệp phụ nữ huyện luôn chú trọng vận động hội viên xây dựng gia đình theo tiêu chí "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh", tuyên truyền về công tác gia đình, công tác chăm sóc trẻ em, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Hướng dẫn chi hội các cấp thành lập được 40 địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực gia đình đặt tại nhà hội viên, 139 Câu lạc bộ gia đình "5 không 3 sạch".

Phát huy vai trò nòng cốt của các hộ gia đình, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng có nhiều khởi sắc và mang tính sáng tạo. Đến nay, toàn huyện có 138/142 ấp, khu phố đạt danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa", 22/22 xã, thị trấn văn hóa; 6/22 xã , thị trấn đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; 24/142 ấp đăng ký xây dựng danh hiệu "Ấp văn hóa" kiểu mẫu; xã Sơn Phú đăng ký xây dựng danh hiệu "Xã văn hóa NTM" kiểu mẫu.

GT PHAT HUY TRUYEN THONG GIA DINH - 0392019 (1).jpg
Ra mắt đại chỉ tin cậy phòng chống bạo lực gia đình tại Long Mỹ (ảnh H.T.)

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay việc phát huy truyền thống văn hóa gia đình trong xây dựng xã văn hóa nông thôn mới cũng đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức nhất là sự phát triển của công nghệ thông tin và nền kinh tế thị trường dẫn đến con người có thể tiếp cận với nhiều nguồn thông tin từ các trang mạng internet, mạng xã hội dẫn đến sự phá vỡ các giá trị truyền thống của gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không còn khắng khít như trước, số gia đình hạt nhân gia tăng, số gia đình nhiều thế hệ có nguy cơ thu hẹp. Tình trạng ly hôn, ly thân, chung sống không kết hôn tăng cao,...đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Các giá trị tốt đẹp của gia đình như: hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên, nhường dưới...đang có biểu hiện xuống cấp. Sự xung đột giữa các thế hệ về lối sống và cách chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, dạy dỗ con cái đang đặt ra những thách thức mới. Các tệ nạn xã hội đã và đang xâm nhập, tác động xấu vào các gia đình. Ngoài ra, nhận thức của một bộ phận người dân về vị trí và vai trò của gia đình còn hạn chế. Công tác giáo dục đời sống gia đình, việc cung cấp các kiến thức làm cha mẹ, các kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình chưa được coi trọng. Nhiều gia đình lo tập trung phát triển kinh tế đã xem nhẹ việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ các thành viên nhất là đối với trẻ em và người cao tuổi.

Để "Phát huy truyền thống văn hóa gia đình trong xây dựng xã văn hóa nông thôn mới", trong thời gian tới, huyện tập trung một số giải pháp sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Phong trào "TDĐKXDĐSVH" gắn với công tác gia đình. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ cấu lao động, cải thiện năng suất và chất lượng cuộc sống trên cơ sở đó từng bước nâng cao chất lượng gia đình văn hóa. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào "TDĐKXDĐSVH"; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện bình đẳng giới, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau, gia đình không có hành vi bạo lực, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đối xử công bằng với con cái, không trọng nam khinh nữ, có tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư nơi sinh sống, tích cực tham gia vào các hoạt động hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình.Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. Tập trung củng cố và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Kịp thời biểu dương khen thưởng các gia đình có thành tích tốt trong xây dựng gia đình văn hóa và xây dựng danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

Có thể nói, "Phát huy truyền thống văn hóa gia đình trong xây dựng xã văn hóa nông thôn mới" là sự vun bồi cho những giá trị tốt đẹp đã và đang tồn tại, làm cho phong trào "TDĐKXDĐSVH" ngày càng đi vào chiều sâu, khơi gợi được tinh thần, ý thức tự giác tham gia của người dân. Đây là một quá trình lâu dài, xuất phát từ nhận thức cá nhân gắn với việc quan tâm của các ngành, đoàn thể, hướng đến lợi ích của từng gia đình gắn với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Sự quyết tâm, đồng thuận ấy sẽ giúp cho vị trí và vai trò của gia đình ngày càng được khẳng định trong giai đoạn hiện nay./.

Lượt người xem:  177
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn