Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể thao

Thể thao
Thứ 2, Ngày 13/02/2012, 00:00
Điều lệ Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre
13/02/2012

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bến Tre, ngày      tháng    năm 2011
 

ĐIỀU LỆ
LIÊN ĐOÀN KARATEDO TỈNH BẾN TRE

 

CHƯƠNG I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1: Tên gọi, biểu trưng

Tên gọi: “ Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre ”, gọi tắt là: “ Liên đoàn Karate Bến Tre ”( viết tắt: LĐKRTBT ).

Tên giao dịch quốc tế: AssemblyKarate Ben Tre

Biểu trưng: huy hiệu hệ phái shotokan.

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre là một tổ chức xã hội tự nguyện của cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, những người ham thích tập luyện môn Karate và những người nhiệt tình động viên, ủng hộ các hoạt động của môn Karate ở tỉnh Bến Tre.

Điều 3: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre hoạt động với mục đích tuyên truyền, tổ chức và hướng dẫn quần chúng trong tỉnh tham gia tập luyện và thi đấu để rèn luyện sức khoẻ, thể lực, nâng cao thành tích góp phần từng bước phát triển phong trào Karate tỉnh Bến Tre tiến kịp trình độ trong khu vực ĐBSCL và quốc gia.Tăng cường quan hệ và hội nhập với các tỉnh thành bạn trong khu vực và cả nước.

Điều 4: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre là một tổ chức xã hội quần chúng, hoạt động tuân thủ đường lối, chủ trương về thể dục thể thao của Đảng và nhà nước.

Điều 5: Chịu sự quản lí của nhà nước

Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre chịu sự quản lý và chỉ đạo của nhà nước ( UBND tỉnh Bến Tre ) thông qua Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; độc lập về tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của Liên đoàn .

Điều 6: Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản

Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng, là đại diện duy nhất cho môn võ Karatedo của tỉnh Bến Tre.

Điều 7: Trụ sở của Liên đoàn:

Văn phòng trụ sở của Liên đoàn đặt tại số 48 đường Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường 2, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.


CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LIÊN ĐOÀN

Điều 8: Nhiệm vụ của Liên đoàn

-Tuyên truyền giáo dục quần chúng và hội viên của Liên đoàn về đường lối, phương hướng phát triển sự nghiệp TDTT của nhà nước, điều lệ của Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre với tinh thần thể thao vì sức khoẻ và hạnh phúc cho mọi người.

-Khuyến khích giúp đỡ việc tổ chức và phát triển các tổ chức chi hội, câu lạc bộ Karate các địa phương và các ngành trong tỉnh để xây dựng và phát triển môn Karate rộng rãi ở mọi trình độ, trong mọi đối tượng, chú trọng đến các đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng.

-Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc ngành TDTT tỉnh để hoàn thiện hệ thống thi đấu từ cơ sở đến cấp tỉnh và tham dự các giải khu vực, toàn quốc.Điều hành các cuộc thi đấu trong tỉnh, khu vực hoặc toàn quốc khi được giao đăng cai; ban hành thống nhất trong toàn tỉnh điều lệ thi đấu và các qui định có liên quan về Karate khi được Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bến Tre uỷ quyền.

Điều 9: Quyền hạn của Liên đoàn

-Đề xuất với Sở VHTT&DL về việc tuyển chọn vận động viên trẻ vào đội  dự tuyển và đội tuyển cấp tỉnh.

-Về việc hoàn thiện từng bước hệ thống huấn luyện, đào tạo tài năng Karate từ nhi đồng, thanh thiếu niên đến đội tuyển cấp tỉnh.

-Về các chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng sử dụng trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên Karatedo.

-Khen thưởng hoặc kỷ luật vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài.

-Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu.

-Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác hoạt động trong khu vực, quốc gia về Karate theo quy định.

-Quy tụ các nguồn lực nhằm góp phần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và dụng cụ tập luyện cho môn Karate.Có kế hoạch thích hợp để thu hút nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh kể cả nước ngoài.Tổ chức các hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn kinh phí cho Liên đoàn

-Quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức thành viên và hội viên trong  Liên đoàn.

-Phối hợp tổ chức hoặc được ủy quyền tổ chức giải thi đấu Karatedo từ cơ sở đến tỉnh.

CHƯƠNG III
HỘI VIÊN

Điều 10: Tiêu chuẩn hội viên, các loại hội viên

-Công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên nếu tán thành điều lệ, tự nguyện xin gia nhập, đóng hội phí và sinh hoạt ở một tổ chức thành viên của Liên đoàn đều có thể được công nhận là hội viên của Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre.

-Võ sinh và huấn luyện viên có trình độ chuyên môn từ cấp I trở lên.

-Những người có nhiều công lao đóng góp cho phong trào Karate Bến Tre được ban chấp hành xem xét công nhận hội viên danh dự.

Điều 11: Quyền của hội  viên

-Có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Liên đoàn.

-Được tham gia thảo luận đề xuất về các chủ trương, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn.

-Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.

-Được tạo mọi điều kiện để học tập, tập luyện và thi đấu Karate.

-Được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện thi đấu của Liên đoàn.

-Có quyền xin ra khỏi tổ chức của Liên đoàn.

-Hội viên danh dự được tham dự các kỳ họp của tổ chức mà trước đó họ đã tham gia với tư cách tư vấn, không tham gia vào việc biểu quyết và bỏ phiếu.

Điều 12: Nghĩa vụ của hội viên

-Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, nghị quyết, quy chế và các qui định của Liên đoàn

-Tích cực tham gia mọi hoạt động của Liên đoàn, đóng góp có hiệu quả vào việc phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre.

-Đóng hội phí theo qui định.

Điều 13: Thể thức vào Liên đoàn và ra khỏi Liên đoàn

Công dân Việt Nam nếu tán thành điều lệ, tự nguyện xin gia nhập, đóng hội phí, tham gia hoạt động thường xuyên đều có thể được công nhận là hội viên của Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre.Trường hợp đặc biệt, những người có công lao đóng góp cho phong trào Karate Bến Tre được ban chấp hành xem xét công nhận là hội viên danh dự. Các chi hội, câu lạc bộ Karate ở cơ sở thừa nhận và chấp nhận điều lệ của Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre và tham gia hoạt động đều có thể được công nhận là tổ chức thành viên chính thức của Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre.

*Thể thức xin gia nhập Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre:

-Đơn xin gia nhập Liên đoàn ( theo mẫu )

-Các giấy tờ cần thiết khác ( qui định trong mẫu đơn )

-Nộp lệ phí theo qui định.

Việc xét công nhận một số tổ chức thành viên do ban chấp hành Liên đoàn biểu quyết tại hội nghị thường kỳ hay hội nghị bất thường.

*Thể thức ra khỏi Liên đoàn:

-Trường hợp muốn ra khỏi Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre, các tổ chức thành viên, hội viên làm đơn gửi ban chấp hành Liên đoàn xem xét và quyết định bằng văn bản.

-Trước khi ra khỏi Liên đoàn, hội viên phải bàn giao công việc, cơ sở vật chất và tài chính của Liên đoàn mà mình phụ trách cho các tổ chức, cá nhân thay thế hoặc do Liên đoàn quản lí ( nếu có ).

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN

Điều 14: Tổ chức của Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre

Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện dân chủ, hiệp thương, quyết định theo đa số.Các cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn do đại hội Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre hiệp thương hoặc bầu theo hình thức bỏ phiếu kín.

Tổ chức Liên đoàn gồm hai cấp:

-Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre
-Các chi hội hoặc câu lạc bộ Karatedo ở cơ sở.

Điều 15:Đại hội của Liên đoàn

15.1: Nhiệm kỳ đại hội

-Đại hội thành lập Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre được tiến hành sau khi Ban vận động thành lập Liên đoàn được cơ quan quản lí nhà nước( UBND tỉnh ) ban hành quyết định cho phép thành lập Liên đoàn và được sự chấp thuận tổ chức đại hội của cơ quan quản lí chuyên ngành( Sở VH TT & DL ).
-Đại hội đại biểu Liên đoàn là cơ quan quyền lực cao nhất của Liên đoàn, được tổ chức 5 năm một lần do Ban chấp hành triệu tập đại hội.

15.2: Đại hội bất thường

Trường hợp có 2/3 số uỷ viên chính thức yêu cầu thì Ban chấp hành triệu tập hội nghị bất thường. Số lượng đại biểu dự đại hội do Ban chấp hành Liên đoàn qui định, đại hội phải có ít nhất quá nữa số đại biểu triệu tập mới có giá trị.

15.3: Hội nghị thường niên

Hội nghị thường niên được tổ chức vào cuối tháng 11 hàng năm nhằm tổng kết hoạt động trong năm của Liên đoàn và đề ra phương hướng năm tiếp theo.

15.4: Nội dung chính của đại hội

-Thông qua báo cáo nhiệm kỳ công tác của Liên đoàn và tài chính của nhiệm kỳ trước.

-Quyết định phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn nhiệm kỳ tới.

-Sửa đổi bổ sung điều lệ ( nếu có ).

-Bầu hoặc hiệp thương Ban chấp hành Liên đoàn.

-Thông qua nghị quyết, thẩm tra và quyết định những vấn đề lớn về kinh tế tài chính.

Điều 16: Cơ cấu tổ chức của Liên đoàn và nhiệm vụ quyền hạn của các lãnh đạo Liên đoàn

Ban chấp hành Liên đoàn do đại hội đề cử ra hoặc hiệp thương và được Sở VH TT & DL chuẩn y, là cơ quan lãnh đạo giữa hai nhiệm kỳ đại hội. Số lượng Ban chấp hành do Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre quyết định. Trong nhiệm kỳ, tuỳ theo yêu cầu phát triển thành viên Ban chấp hành có thể được bổ sung hoặc thay thế nhưng không quá 1/3 số lượng Ban chấp hành. Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm uỷ viên Ban chấp hành phải đưa ra trong hội nghị thường kỳ hoặc bất thường của Ban chấp hành thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong trường hợp Uỷ viên Ban chấp hành nếu không tham dự hai cuộc họp thường kỳ hàng năm mà không có lý do chính đáng, mặc nhiên bị xoá khỏi danh sách Ban chấp hành Liên đoàn.

16.1: Thể thức bầu, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành

-Bầu  Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ đầu do hội viên dự đại hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-Chủ tịch hội đồng và ban chấp hành gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và các Uỷ viên. Cử ra Trưởng ban chức năng của Liên đoàn.

*Nhiệm vụ của Ban chấp hành Liên đoàn:

-Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết đại hội, thực hiện các nhiệm vụ ở điều 5.

-Triệu tập và tổ chức hội nghị thường kỳ hàng năm.

Trong trường hợp 2/3 số Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn yêu cầu sẽ triệu tập hội nghị bất thường.

-Hỗ trợ việc phát triển phong trào Karate và xây dựng hệ thống thi đấu Karate từ tỉnh đến cơ sở cơ sở.

-Phối hợp với cơ quan nhà nước về  TDTT cấp tỉnh để tổ chức, chỉ đạo các cuộc thi đấu trong tỉnh, khu vực, quốc gia được tổ chức tại Bến Tre.

-Quyết định kế hoạch tài chánh của Liên đoàn.

-Qui định tiền gia nhập Hội và tiền hội phí.

-Tìm kiếm các giải pháp thu hút nguồn tài trợ kinh phí trong và ngoài tỉnh kể cả nước ngoài.

-Quyết định khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức thành viên, hội viên.

16.2: Thể thức bầu, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của ban thường vụ ( Ban thư ký, Ban thường trực )

*Ban thường trực Liên đoàn gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và 1 đến 2 Ủy viên khác.

Ban thường trực Liên đoàn do Ban chấp hành Liên đoàn bầu ra theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Ban thường trực ba tháng họp một lần, các cuộc họp bất thường có thể được triệu tập theo yêu cầu của Chủ tịch Liên đoàn.

Giữa nhiệm kỳ đại hội tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm Ban thường trực  hoặc cần thiết có thay đổi nhân sự để Ban thường trực thực hiện công việc được tốt hơn.

*Nhiệm vụ quyền hạn của Ban thường trực Liên đoàn:

-Điều hành các công việc thường xuyên để thực hiện nghị quyết đại hội và nghị quyết các kỳ họp Ban chấp hành.

-Chuẩn bị nội dung, tổ chức các hội nghị Ban chấp hành thường kỳ và bất thường.

-Quyết định những công việc khẩn cấp của Liên đoàn.

-Căn cứ nghị quyết đại hội của Ban chấp hành đề ra chương trình công tác ngắn hạn, dài hạn trong nhiệm kỳ.

16.3: Thể thức bầu, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh chủ chốt Liên đoàn:

-Chủ tịch Liên đoàn :do Ban chấp hành bầu ra là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Liên đoàn. Chủ tịch Liên đoàn có quyền hạn và nhiệm vụ như là chủ trì các cuộc họp của Ban thường trực và Ban chấp hành; ký các văn bản của Liên đoàn; quyết định các vấn đề cần thiết khi không thể triệu tâp hội nghị; báo cáo trước Ban chấp hành và đại hội dự thảo tổng kết và chương trình hoạt động tại đại hội đại biểu.

-Các Phó chủ tịch: là người giúp việc cho chủ tịch, được chủ tịch phân công chịu trách  nhiệm từng mặt công tác, Phó chủ tịch được thay mặt chủ tịch khi chủ tịch đi vắng hoặc được uỷ quyền.

-Tổng thư ký: là uỷ  viên thường trực của Ban chấp hành là người chịu trách nhiệm về công tác hành chính, kế hoạch, tổng hợp của Liên đoàn; được thay mặt thường trực để giải quyết các công việc thường xuyên của Liên đoàn, điều hành các công việc văn phòng, ký các văn bản do chủ tịch Liên đoàn uỷ nhiệm, báo cáo tình hình hoạt động của Liên đoàn và đề xuất công việc lên Ban thường trực trong các cuộc họp.

-Căn cứ vào tình hình cụ thể, Ban chấp hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho từng chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Uỷ viên, các Trưởng ban chức năng khác.

Điều 17: Thể thức bầu, miễn nhiệm, nhiệm vụ của ban kiểm tra

-Ban kiểm tra Liên đoàn do Ban chấp hành bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-Ban kiểm tra Liên đoàn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động của Liên đoàn về thực hiện kế hoạch phương hướng công tác trong từng quí, từng năm và cả nhiệm kỳ hoạt động.

-Trường hợp đột xuất Ban kiểm tra có quyền đề xuất với chủ tịch và Ban chấp hành để tiến hành kiểm tra Liên đoàn về các hoạt động, về công tác tài chính của Liên đoàn. Ban kiểm tra có trách nhiệm báo cáo trước đại hội thường niên, đại hội bất thường, đại hội nhiệm kỳ về công tác kiểm tra của mình phụ trách.

Điều 18: Thể thức thành lập các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc

Các ban chuyên môn của Liên đoàn do Chủ tịch  phân công gồm có trưởng ban phụ trách và các uỷ viên của từng ban. Ban chuyên môn có nhiệm vụ thực hiện các công việc chuyên môn của Liên đoàn; báo cáo kiến nghị với Chủ tịch, Ban chấp hành trong các kỳ họp về lĩnh vực mình phụ trách đóng góp vào thành tích chung của Liên đoàn.

CHƯƠNG V
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 19: Các nguồn tài sản, tài chính

Tất cả tài sản, tài chánh của Liên đoàn đều được quản lí thống nhất theo quy chế hiện hành của nhà nước, các qui định cụ thể của Ban chấp hành được báo cáo công khai trong kỳ họp.

Ban thường trực và Trưởng ban vận động tài trợ - tài chính của Liên đoàn chịu trách nhiệm về các khoảng thu, chi, quyết toán.

*Nguồn tài chánh của Liên đoàn:

-Lệ phí, niên liễm của các tổ chức thành viên, hội viên.

-Tiền, hiện vật ủng hộ của các thành viên trong và ngoài Liên đoàn.

-Tiền hỗ trợ của các cơ quan nhà nước về TDTT.

-Tiền tài trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội, các tổ chức trong, ngoài tỉnh hoặc nước ngoài.

-Tiền và dụng cụ tập luyện và thi đấu chuyên môn được hỗ trợ của các tổ chức thể thao quốc gia hoặc quốc tế.

Điều 20: Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính Liên đoàn

Tài sản, tài chính của Liên đoàn đảm bảo quản lí thống nhất theo quy chế hiện hành của nhà nước, các khoản thu, chi của Liên đoàn được báo cáo công khai trong các kỳ họp thường niên và đại hội Liên đoàn, có chứng từ thu chi đúng qui định.

*Các khoản chi của Liên đoàn gồm:

-Các chi phí cho hoạt động hành chính của Liên đoàn.

-Hoạt động của đại hội, của Ban chấp hành.

-Bồi dưỡng nghiệp vụ.

-Tổ chức thi đấu và khen thưởng.

-Xây dựng và tu bổ cơ sở vật chất kỹ thuật.

-Cấp vốn sản xuất, dịch vụ.

-Công tác tuyên truyền, giáo dục.

-Trả phụ cấp, thù lao, bảo hiểm hoặc trợ cấp khó khăn.

-Các hoạt động đối nội, đối ngoại.

-Các khoản chi khác.

Điều 21: Phương thức giải quyết tài sản, tài chánh khi giải thể Liên đoàn:

Khi Liên đoàn tự giải thể hoặc bị giải thể tài sản, tài chính được giải quyết như sau:

-Tài sản, tài chính do các tổ chức, cá nhân tài trợ, do nhà nước tài trợ mà Liên đoàn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền quyết định.

-Đối với nguồn tài sản, tài chính tự có của Liên đoàn mà Liên đoàn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản, tài chính và thanh toán các khoản nợ sau khi Liên đoàn giải thể thì số tài sản, tài chính còn lại  do Liên đoàn quyết định theo điều lệ Liên đoàn quy định.

CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 22: Khen thưởng

-Các tổ chức thành viên và hội viên thuộc Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre có thành tích xuất sắc trong công tác được Liên đoàn khen thưởng.

-Trường hợp đặc biệt, Liên đoàn đề nghị Sở VH TT & DL trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Điều 23: Kỷ luật

-Các tổ chức thành viên và hội viên thuộc Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre vi phạm điều lệ và các qui định làm tổn thương đến uy tín, danh dự của Liên đoàn, tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật.

-Các tổ chức thành viên và hội viên nếu vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng thì phải chịu xử phạt theo qui định của pháp luật.

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 24: Tổ chức thực hiện

-Chủ tịch Liên đoàn có trách nhiệm triển khai và kiểm tra việc thực hiện điều lệ này.

-Mọi tổ chức thành viên, hội viên của Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ này.

Điều 25: Hiệu lực thi hành

-Điều lệ này gồm VII chương, 25 điều đã được đại hội thành lập Liên đoàn thông qua ngày19, tháng 8 năm 2011

-Điều lệ này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ này do Liên đoàn Karatedo Bến Tre đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

                                                                                                                                                                     T/M BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN
CHỦ TỊCH                   

Lượt người xem:  2197
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn