Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa

Văn hóa
Thứ 4, Ngày 16/03/2016, 11:00
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Giồng Trôm được đầy mạnh
16/03/2016
Thời gian qua, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Giồng Trôm được duy trì, đẩy mạnh và có bước phát triển sâu rộng, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả của phong trào đã tác động tích cực đến sự chuyển đổi nhanh chóng bộ mặt nông thôn, thúc đẩy sự phát triển của huyện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng xã nông thôn mới.

Thời gian qua, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Giồng Trôm được duy trì, đẩy mạnh và có bước phát triển sâu rộng, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả của phong trào đã tác động tích cực đến sự chuyển đổi nhanh chóng bộ mặt nông thôn, thúc đẩy sự phát triển của huyện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng xã nông thôn mới.

Để thực hiện tốt phong trào, huyện chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, xem đây là giải pháp thực hiện hàng đầu. Việc tuyên truyền phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được tiến hành thông qua các hội nghị, cuộc họp tổ nhân dân tự quản, các chương trình hoạt động lồng ghép của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ban, ngành, đoàn thể, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ; tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, hệ thống khẩu hiệu, panô, áp phích, băng rol và các đợt tuyên truyền lưu động. Trong đó, chú trọng tuyên truyền sâu rộng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, phong trào làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, xây dựng địa bàn không có tệ nạn xã hội; tuyên truyền về tiêu chuẩn gia đình văn hoá, ấp, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, cơ sở thờ tự văn hóa, xã, thị trấn văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan mà phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" có bước chuyển mạnh. Từng nội dung phong trào đều đem đến hiệu quả, nâng cao nhận thức của người dân trong trong thực hiện.

Phong trào Đoàn kết giúp nhau "Xóa đói giảm nghèo" đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo năm 2015 xuống còn 5,93% giảm 2,22% so năm 2014, hộ cận nghèo 5,84% giảm 0,66% so năm 2014. Năm qua, đã vận động mạnh thường quân, nhà tài trợ và các ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng được 88 căn nhà tình thương, 59 nhà tình nghĩa với số tiền trên 7 tỷ đồng.

 Việc tôn tạo, bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử văn hóa, đền thờ; phát huy giá trị văn hóa phi vật thể được ngành văn hóa và thông tin chủ động phối hợp thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 04 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và 05 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội: Ban chỉ đạo huyện và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn đã có nhiều biện pháp để chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình hòa thuận, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, các gia đình tích cực tham gia các hoạt văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh ở địa phương. Năm 2015, công nhận 104.871 người lớn gương mẫu đạt 98,6%, 37.584 trẻ em chăm ngoan đạt 99,2%.

GT - BAO GIONG TROM DAY MANH PHONG TRAO TDDKXDDSVH.jpg
Người dân tích cực hưởng ứng xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp (ảnh D.H.)

Đối với phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", toàn huyện có 49.523/50.283 hộ gia đình văn hóa và 43.740/50.383 gia đình văn hóa được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" 03 năm liên tục, tỉ lệ 87%. Phong trào xây dựng "Ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa", "Xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa"; "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"cũng được chú trọng, thường xuyên kiểm tra nâng chất các danh hiệu văn hóa. Trong năm đã kiểm tra nâng chất 20/22 xã văn hóa, 15 đơn vị văn hóa. Qua kiểm tra nhìn chung Ban chỉ đạo có chú trọng giữ vững các tiêu chí văn hóa. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được tập trung thực hiện. Đến nay toàn huyện có 234/271 cơ quan, đơn vị, cơ sở thờ tự văn hóa.

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong quần chúng nhân dân từ thị trấn cho đến vùng nông thôn... Trong năm 2015, công nhận mới 17.625/50.383 hộ gia đình thể thao, tỷ lệ 35% và 58.102/169.923 người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, tỷ lệ 34%. Toàn huyện hiện có 133 câu lạc bộ thể dục thể thao đạt chuẩn, 22 Hội đồng thể dục thể thao đang hoạt động.

Song song đó, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động đã được các cấp công đoàn triển khai rộng khắp, tạo sức lan toả sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều phong trào, cuộc vận động được phát động thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia thực hiện đạt kết quả, tiêu biểu như: phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới"; "xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "giỏi việc nước, đảm việc nhà",…Các phong trào thi đua đã khơi dậy được lòng nhiệt tình, tính năng động sáng tạo của công nhân viên chức lao động.

Ngoài ra, phong trào thi đua xây dựng "Người tốt, việc tốt" được triển khai và thực hiện linh hoạt, có hiệu quả tạo ra một hiệu ứng tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thật sự trở thành phong trào thi đua của tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Sức lan tỏa của phong trào ngày càng mạnh mẽ và đã xuất hiện nhiều gương hiến đất, đóng góp công sức làm đường, xây dựng nhà văn hoá…

Tuy nhiên, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở một số địa phương chưa đồng đều, có hiện tượng hình thức. Thực hiện nội dung về phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; xây dựng thiết chế văn hóa ở một số cơ sở kết quả đạt được còn hạn chế. Chất lượng ấp - khu phố văn hóa còn chuyển biến chậm về vệ sinh môi trường; giao thông nông thôn chưa thông thoáng; an ninh trật tự - tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn; thiết chế văn hóa - thể thao được xây dựng chưa sử dụng đúng mức hoặc xuống cấp.

Từ những kết quả đạt được năm 2015, rút kinh nghiệm những hạn chế trong thời gian qua, năm 2016, huyện sẽ tiếp tục đầy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với các chỉ tiêu như: Công nhận 01 xã văn hóa nông thôn mới, 01 đơn vị văn hóa. Giữ vững 98% hộ đạt chuẩn "Gia đình văn hóa"; 36% hộ gia đình thể thao. Công nhận 142/142 ấp, khu phố đạt danh hiệu "Ấp - khu phố đạt chuẩn văn hóa". Kiểm tra nâng chất 15 cơ quan, đơn vị văn hóa: 06 trụ sở UBND, Trạm Y tế xã, thị trấn; 05 trường học và 04 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng, nâng chất phong trào Tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa" tại 20/22 xã, thị trấn.

Để thực hiện được các chỉ tiêu này, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa. Xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

Lượt người xem:  4288
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn